Časť III.

Reklamačný poriadok - I

(Výpis  z Všeobecných obchodných podmienok - I)

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Záručný servis všetkého tovaru (výrobkov) predávaných organizáciou Grand - MS, s.r.o. prostredníctvom jej eshopov vykonáva (prípadne zabezpečuje) výlučne len organizácia Grand - MS, s.r.o. Prievidza v jej sídle.
 2. Zásah iných osôb do reklamovaných výrobkov počas ich záručnej doby je považovaný za závažné porušenie záručných podmienok, v dôsledku čoho zákazníkovi (kupujúcemu) zaniká na daný výrobok záruka. Pod pojmom "Iné osoby", sa rozumie každá osoba, ktorá nie je zamestnancom predávajúceho, prípadne nie je predávajúcim písomne poverená manipuláciou s reklamovaným výrobkom s cieľom zistenia závady, či jej odstránenia.
 3. Reklamácie vybavuje:
  1. V priamom osobnom styku s kupujúcim (reklamujúcim) za predávajúceho poverená (určená) osoba. Poverenou osobu je každý pracovník predávajúceho, ktorý je na predajni a je poverený predajom tovaru kupujúcim (predavač).
  2. V nepriamom styku s kupujúcim (reklamujúcim) sú reklamácie vybavované prostredníctvom poštového styku, či prepravnej spoločnosti (ich doručovanie a odosielanie). Po doručení reklamácie je táto vybavovaná poverenou osobou v zmysle písmena a).
 4. Novela Občianskeho zákonníka stanovuje záručnú lehotu na 24 mesiacov, avšak len za predpokladu, že ide o "predmety dlhodobého užívania". Spotrebný materiál pre tlačiarne však medzi "predmety dlhodobého užívania" nepatrí, takže i jeho záručná lehota je v prevažnej miere kratšia.
  1. Záručná lehota pri neotvorenom spotrebnom materiáli (tovare) je 2 roky.
  2. Po otvorení, či porušení obalu spotrebného materiálu (tovaru)  je záručná doba na funkčnosť spotrebného materiálu max. 1 mesiac. Záručná doba na mechanické a elektrické časti daného spotrebného materiálu (napr. na telo kazety, ...) je 2 roky, avšak záruka na trysky pri otvorenom tovare je len 1 mesiac.
  3. Záručná doba pri ostatnom tovare dlhodobého užívania je 2 roky.
  4. Záruku je možné uplatňovať len za podmienky dodržania správneho uskladnenia výrobku, správneho používania výrobku a správnej manipulácie s ním.
 5. Kupujúci si záruku či reklamáciu uplatňuje priamo u predávajúceho, kde môže uplatniť i prípadnú sťažnosť, či žiadosť o vysvetlenie. U predávajúceho mu bude poskytnutá v prípade potreby i informácia o záruke, záručných servisných službách, či možnosti zrušenia zmluvy. Predávajúcim je Grand – MS, s.r.o. Prievidza.
 6. V prípade reklamácie je kupujúci povinný predložiť:
  1. Pokladničný blok, alebo faktúru (t.j. čitateľný a daňový doklad k reklamovanému tovaru).
  2. Reklamovaný tovar (výrobok). Reklamovaný výrobok musí byť kompletný (nie len jeho časť). V prípade, že je výrobok rozlomený, je potrebné predložiť jeho všetky časti.
  3. Presný popis závady, ktorú spotrebiteľ reklamuje. Popis musí byť vykonaný písomnou formou s podpisom kupujúceho. Pri osobnom kontakte stačí popis len uviesť verbálne, o čom je spísaný predávajúcim zápis, ktorý kupujúci podpíše.
  4. Pri chybnej tlači je potrebné priložiť aj tzv. „kontrolný výtlačok“.
 7. V prípade nepredloženia položiek v bodoch 3a a 3b, uvedených v odstavci 3, tohto článku, nie je možné reklamáciu prevziať a tým ani vybaviť, či uznať.
 8. Prijatie reklamácie je kupujúcemu potvrdené písomne.
  1. Obdobne o vybavení reklamácie je kupujúcemu vydaný písomný doklad a to najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18, Zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa ....).
  2. Reklamovaný tovar musí byť počas prepravy a dodania na miesto reklamácie vhodným spôsobom zabezpečený proti jeho ďalšiemu poškodeniu, či inému znehodnoteniu.
 9. O reklamácii je rozhodnuté:
  1. Ihneď - ak je to možné.
  2. Do 3 pracovných dní – v zložitých prípadoch, pričom do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady, ani dni pracovného voľna, či pokoja.
  3. Do 30 dní – ak predávajúci nie je schopný reklamáciu vyriešiť skôr a výrobok musí byť zaslaný, či odovzdaný (odstúpený) na odborné posúdenie.
 10. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 11. Reklamácia môže byť vybavená nasledovným spôsobom: Neuznanie reklamácie a uznanie reklamácie.
  1. Neuznanie reklamácie.
   1. Neuznanú reklamáciu nevybavuje určená osoba, ale táto je odstúpená k vybaveniu predajcovi (Grand - MS, s.r.o. Prievidza, teda v prípadoch ak je predajcom).
   2. V prípade zamietnutia reklamácie, z dôvodu jej neoprávnenosti,  je kupujúcemu poskytnuté (zaslané, odovzdané) "Odborné posúdenie odôvodňujúce zamietnutie reklamácie" a to najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
   3. Pri neoprávnenej reklamácii (t.j. neuznanej reklamácii) budú kupujúcemu fakturované všetky náklady spojené s jej vybavovaním, avšak minimálne suma 5 €, pričom reklamovaný tovar mu bude vrátený.
   4. Odborné posúdenie musí obsahovať náležitosti v zmysle odst. 1, § 18a, Zákona č. 250/2007 Z.z.
  2. Uznanie reklamácie.
   1. Výrobok je bezplatne opravený.
   2. Výrobok je vymenený za iný.
   3. Ak kupujúci súhlasí, je mu tovar ponechaný s neodstránenou závadou, pričom mu je poskytnutá primeraná zľava z reklamovaného výrobku.
   4. Ak kupujúci súhlasí, je mu tovar vymenený za iný druh tovaru a prípadný cenový rozdiel medzi tovarmi je obojstranne vyrovnaný (buď kupujúcim, alebo predávajúcim - čo závisí od ceny meneného výrobku).
   5. Kupujúcemu je vrátená plná kúpna cena výrobku vrátane oprávnených výloh (poštovné).